September 2023

1. Begrippen

1.1 Aanvullende Voorwaarden

De aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Feel The Movement georganiseerde Workshops en Retreats.

1.2 Strippenkaart: een door Feel The Movement uit te geven c.q. uitgegeven, en door een cursist te betalen c.q. betaald, bundel lessen voor het volgen van yogalessen bij Feel The Movement. Strippenkaarten zijn geldig voor een vooraf bepaald aantal lessen en vooraf bepaalde periode.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze door Feel The Movement gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Feel The Movement, www.feelthemovement.nl Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te bekijken op www.feelthemovement.nl

1.4 Cursist: degene die een les of workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Feel The Movement.

1.5 Losse Les: een éénmalige door een cursist te betalen en te volgen yogales bij Feel The Movement, anders dan op basis van Strippenkaart.

1.6 Prijs: de totale prijs van de strippenkaart, losse les, de workshop, het retreat, inclusief de Deposit.

1.7 Website: de website van Feel The Movement – www.feelthemovement.nl 1.8 Workshop: een bij Feel The Movement te geven of gegeven workshop.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Strippenkaarten en voor zover van toepassing, op de Losse Lessen van en bij Feel The Movement. Door deelname aan een yoga les verklaart de Cursist zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Feel The Movement kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website.

3. Abonnementen, Strippenkaarten en Prijzen

3.1 Deelnemers kunnen yogalessen volgen op basis van een Strippenkaart of Losse les.

3.2 Een Strippenkaart is geldig op het moment dat Feel The Movement het verschuldigde geld van de Cursist heeft ontvangen en volgens de termijn van het type abonnement/strippenkaart. Een abonnement/strippenkaart loopt automatisch af.

3.3 Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Losse lessen.

Algememe voorwaarden Feel The Movement | mei 2023

3.4 De geldende prijzen voor Strippenkaarten en Losse Lessen en Workshops staan altijd op de Website van Feel The Movement.

4. Betaling en Prijswijziging

4.1 Een Strippenkaart of Losse Les, Workshop moet voorafgaand aan de te volgen yoga les/workshop betaald worden. Betaling kan worden gedaan via overschrijving of via Momoyoga middels de website van Het Yogalokaal Doetinchem.

4.2 Feel The Movement behoudt zich het recht voor de prijzen van de Strippenkaarten en Losse lessen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een mailing en vermelding op de Website.

5. Reserveren voor yoga lessen

5.1 Een strippenkaart geeft toegang tot de les als die van tevoren gereserveerd is via de mail of via momoyoga

5.2 Niet gevolgde lessen worden niet gecrediteerd. Je mag iemand anders in jouw plaats laten komen (wel vooraf overleggen).

6. Huisregels

6.1 Alle deelnemers moeten altijd de volgende huisregels van Feel The Movement volgen:

 • Kom fris naar de yoga les.
 • Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere deelnemers, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen, en geen spray deodorant in de kleedkamers te gebruiken.
 • Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
 • Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
 • Geen schoenen in de yoga studio.
 • Feel The Movement stelt yoga matten ter beschikking voor proeflessen. De yoga mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Cursist die daarvan gebruik heeft gemaakt. Voor vervolglessen vragen wij de deelnemer een eigen yogamat mee te nemen.
 • De (lichamelijke) integriteit van Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Feel The Movement niet getolereerd.

6.2 Feel The Movement behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot de studio te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Deelnemers te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld.

7. Lesrooster

7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website van Het Yogalokaal, te vinden op www.hetyogalokaal.nl . Feel The Movement behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing en via vermelding op de Website.

7.2 Feel The Movement behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.

7.3 Feel The Movement is open tijdens de vooraf aangekondigde lestijden

8. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap

8.1 Een Strippenkaart is geldig op het moment dat Feel The Movement het verschuldigde geld van de Cursist heeft ontvangen en volgens de termijn van de Strippenkaart. De Strippenkaart loopt automatisch af.

8.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Deelnemer overleggen met Feel The Movement over een oplossing.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Feel The Movement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Feel The Movement.

9.2 Feel The Movement zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yoga les. Door deelname aan een yogales bij Feel The Movement, aanvaardt de Cursist dit risico op een blessure.

Feel The Movement biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Feel The Movement is geen therapeut en de yogalessen worden niet gegeven als therapie.
 • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.
 • Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.
 • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

10. Persoonsgegevens

10.1 Feel The Movement verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de Strippenkaarten en het versturen van nieuwsbrieven (zie 10.2) . Feel The Movement gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 Feel The Movement gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Feel The Movement en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Cursist geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Feel The Movement, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@feelthemovement.nl. De Cursist is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Feel The Movement gebruik kan worden gemaakt.

10.3 Feel The Movement geeft de persoonsgegevens van de Cursist nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. 1

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, een Strippenkaart, Losse of Proefles, dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen) bij Feel The Movement zullen bij uitsluiting worden beslecht door een erkende mediator in Doetinchem.

Aanvullende Algemene Voorwaarden voor Workshops en Retreats van Feel The Movement

12. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden

12.1 Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een Workshop of Retreat verklaart de Cursist zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden. Algememe voorwaarden.

13. Deelname Workshop c.q. Retreat en Inschrijfgeld

13.1 Een Cursist kan deelnemen aan een Workshop c.q. Retreat nadat deze zich vooraf bij Feel The Movement daarvoor heeft ingeschreven en betaald. Een plaats in de Workshop c.q. Retreat is gegarandeerd nadat Feel The Movement betaling van het inschrijfgeld c.q. de Deposit heeft ontvangen.

13.2 Voor sommige Workshop en Retreats geldt een zogeheten “Earlybird” tarief. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

14. Betaling

14.1 Voor deelname aan een Workshop c.q. Retreat moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Retreat betaald worden. Betaling kan worden gedaan via een overboeking of via Momoyoga

14.2 Bij deelname aan een Retreat dient de Deposituiterlijk 60 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan.

15. Annulering deelname Workshop

15.1 Tot 72 uur voor de geplande Workshop kan de Cursist zijn inschrijving kosteloos annuleren en ontvangt de Cursist het betaalde bedrag terug. Annuleren kan per e-mail aan info@feelthemovement.nl .

15.2 Indien de Cursist zijn inschrijving korter dan 72 uur voor een geplande Workshop annuleert, wordt het bedrag dat is betaald voor de workshop niet terugbetaald.

16. Annulering deelname Retreat / annulering Retreat

16.1 Annulering van deelname aan de geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@feelthemovement.nl .

16.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Cursist zijn inschrijving kosteloos annuleren.

16.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Cursist zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

16.4 Indien de Cursist zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

16.5 Indien de Cursist ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

16.6 Feel The Movement behoudt zich het recht voor de Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Cursist reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs terugbetaald.

17. Workshop rooster

17.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Feel The Movement behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing en vermelding op de Website.

17.2 Feel The Movement behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

wat kan ik voor jou betekenen?
Scan the code